Disclaimer

De inhoud van deze website en met alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van VOA Scherpenzeel B.V. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOA Scherpenzeel B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de VOA website.

De inhoud van de VOA website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. VOA Scherpenzeel B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VOA Scherpenzeel B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt VOA Scherpenzeel B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan VOA Scherpenzeel B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. VOA Scherpenzeel B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de VOA website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van VOA . VOA Scherpenzeel B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen buiten het domein van VOA.

VOA Scherpenzeel B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de VOA website.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site, hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van VOA Scherpenzeel B.V.